ISO
استاندارد بین المللی است.

ENیاCEN
استاندارد مورد قبول اتحادیه اروپا است.

استانداردهای تصویب شده برای استریلزاسیون با بخار آب.
En285
استاندارد اروپا ناظر بر اعتبار بخشی بر دستگاه های استریل کننده.
En554
استاندارد اروپا ،ناظر بر وسایل استریل شده ،به عبارت دیگر اعتبار بخشی و کنترل روتین فرآیند استریلیزاسیون با بخار.
En 556
استاندارد اروپا ،ناظر بر الزامات استریلیزاسیون وسایل پزشکی ایکه بر حسب روتین آنها میباشد.
Iso11134
استاندارد بین المللی ناظر بر الزامات اعتبار بخشی و کنترل روتین صنایعی است که محصولاتی جهت استریلیزاسیون وسایل پزشکی تولید میکنند.

فهرست