آیا من بیماری وریدی دارم؟

تشخیص به موقع و زودهنگام کیفیت زندگی شما را تأمین می کند و ارتقاء می بخشد.

عضوی از خانواده بیماری وریدی دارد؟

طولانی مدت می نشینید یا می ایستید؟

قرص مصرف می کنید؟

بارداری های متعددی را داشته اید؟

این عوامل خطر زا هستند. لطفا عملکرد وریدی خود را بطور منظم چک کنید تا آسیب های احتمالی تشخیص داده شوند و درمان به زودی انجام شود.
هنگام غروب احساس سنگینی/ خستگی در پاهایتان دارید؟

عصر هنگام پاهایتان متورم می شوند؟

پاهایتان درد می کند؟

رگهایتان به شکل تارعنکبوتی در آمده اند؟

لطفا پزشک خود را مطلع کنید.

دلیل این عوامل شاید بیماری وریدی باشد.

تنها درمان مداوم می تواند از پیشرفت آن جلوگیری کند.

هنگام سرفه کردن پاهایتان درد می کند؟

هنگام پیاده روی پاهایتان درد می کند؟

زخم یا تغییر رنگ پوست بدون درد دارید؟

سریعاً به پزشک مراجعه کنید

شاید به علت ترومبوز خطرناک وریدی( لخته گی خون) باشد.

Stripy inflammation (تورم راه راه)

تکه های قرمز دردناک روی پاها

بی درنگ به پزشک مراجعه فرمائید.

می تواند به علت تورم وریدی باشد.

احساس سنگینی و تورم دردناکی که از روی پا شروع شود پزشک خود را مطلع مطلع کنید.

سیستم لنفاوی شما ممکن است آسیب دیده باشد.

ممکن است سیستم عروق سیاهرگی شما شاید دچار آسیب شده باشد.

فهرست