علت بیماریهای عفونی چیست؟

آیا فقط ویروس ومیکروب علت بیماری عفونی است؟ به یکی از عوامل بیماری که درمانی برایش پیدا نشده اشاره کنیم: (prion)چیست؟
بیماریهای عفونی توسط میکروارگانیسم های مختلفی ایجاد میگردد که ماده ژنتیکی(DNAیاRNA) اساس حیات آنها است و با باز تولید آن مواد ژنتیکی ،عامل بیماری تکثیر مییابد.اما فقط میکروبها،ویروسها و قارچها نیستند که باعث ایجاد بیماری میشوند . تکه ای از ساختمان فیزیکی آنها که از جنس پروتئین میباشد نیز میتواند تولید بیماری کند.نام این تکه پروتئینی پرایون است نمونه بارز بیماری حاصل از آن ،جنون گاوی است که مستقیما سیستم عصبی مرکزی (مغز)حیوان را درگیر میکند و میتواند منجر به مرگ آن شود.نکته مهم آنکه این بیماری میتواند به انسان سرایت کرده و عوارض زیادی ایجاد نماید.متاسفانه هنوز درمانی برای آن پیدا نشده هرچند نکته امیدوار کننده این است که این بیماری در انسانها کمیاب است.

فهرست