شرایط نگهداری محصولات وستفیلد

برطبق تاییدیه ها وتحقیقات شرکت ” وستفیلد ” انگلستان، توصیه میگردد که با استفاده ازمحصولات این شرکت جهت بسته بندی و رعایت صحیح و استاندارد شرایط استریلیزاسیون و نگهداری، می توان وسایل استریل شده را برای مدت زمان طولانی(حدودا ً5 سال) نگهداری کنید.

شرایط نگهداری محصولات وستفیلد

ماهیت محصولات وستفیلدبه نحوی است که حتی درصورت عدم رعایت شرایط توصیه شده جهت نگهداری، در اکثر موارد به شرایط غیرقابل استفاده کالا نخواهیم رسید. در توضیح بیشتر می شود بیان نمود که در صورت نگهداری محصول خارج از شرایط معمول و استاندارد، نشانگرشیمیایی موجود برروی محفظه احتمال واکنش شیمیایی داشته و احتمال تغییر رنگ نشانگر با تغییر گرما و رطوبت محیط، درطول زمان افزایش می یابد. تاحدی میتوان این اطمینان را داد که اگر گرما و رطوبت محیط کم باشد، عمرمحفظه های بسته بندی تاحدی بیشتر از زمان ذکرشده خواهد بود. نگهداری بلندمدت، حتی درشرایط استاندارد احتمال تغییررنگ نشانگر را درپی خواهد داشت.

زمان اعتبار 5 ساله محصولات ” وستفیلد ” درصورتی حاصل میشود که این محصول تحت دمای 30-10 درجه سانتیگراد و رطوبت 50-30 درصد نگهداری و تمامی اصول استاندارد شستشو، بسته بندی، استریلیزاسیون و نگهداری لوازم و ابزار پزشکی رعایت شود.

نگهداری خارج از شرایطی که گفته خواهد شد، نمی تواند اعتبار نگهداری طولانی مدت(5ساله) را تضمین کند. بدین جهت به مصرف کنندگان توصیه می گردد که از نگهداری تحت شرایط اعلام شده اطمینان حاصل شود. اگر نگهداری تحت این شرایط امکان پذیر نمی باشد، مصرف کننده باید بپذیرد که زمان استریل ماندن محصول کاهش می یابد و اقداماتی ازقبیل رعایت شرایط صحیح انبارداری و چرخش در انبار محصولات را ضروری می نماید. جهت حصول اطمینان ازشرایط استریل، به هنگام استفاده، شرایط دیگر ازقبیل نگهداری درمحیط خشک و قراردادن دریک محفظه و دور از تابش مستقیم نورخورشید نیز، باید رعایت گردند.

زمان اعتبار محصولات استریلیزاسیون یکبارمصرف
مقدمه :

پیشنهادات زیر در رابطه با محصولی که جهت بسته بندی وسایل پزشکی و استریل نمودن آنها به کارمیروند ، ارائه شده است. لازم به ذکر است که عملکرد محفظه های بسته بندی ممکن است تحت تاثیر شرایط نگهداری اولیه ، روش بسته بندی، نوع استریلیزاسیون ونحوه نگهداری و رسیدگی پس ازآن قرارگرفته باشد.

باتوجه به اینکه برخی ازاین عوامل تحت کنترل نیستند توصیه می گردد پیشنهادات زیر جهت افزایش کیفیت استریلیزاسیون ونحوه نگهداری وسایل استریل شده مورد توجه قرار گیرند.

مدت زمان استریل ماندن محصولات به ارزیابی نهایی کارشناسان کنترل عفونت هر مرکز درمانی درمورد نحوه بسته بندی ارتباط دارد.

اطمینان ازاستریل بودن محصول تنها زمانی حاصل میشود که 1. روش استریلیزاسیون صحیح باشد و 2. استریلیزاسیون، بسته بندی ونگهداری تحت نظر و کنترل شده انجام گیرد.

پایان تاریخ مصرف:

استانداردهای محافظتی مندرج در قانون وسایل پزشکیMedical Devices Directive ، درمحصولات تولید شده شرکت ” وستفیلد ” برای یک دوره مصرف 5 ساله رعایت شده است.

با رعایت شرایط استاندارد استریلیزاسیون ونگهداری صحیح پس از آن، بسته بندی قابلیت آنرا دارد که تا مدت 5 سال پس ازتولید، وسایل پزشکی استریل شده را داخل خود، استریل نگهدارد.

به عنوان مثال اگر رولها یا کاغذها 2 سال پس از زمان تولید مورد استفاده جهت استریلیزاسیون ابزار قرار گیرد، بسته بندی قابلیت آنرا دارد که برای 3 سال (در شرایط استاندارد) ابزار داخل خود را استریل نگهدارد.

پایان تاریخ مصرف محصول ساخته شده براساس مدارک ” استانداردهای ملی بریتانیا ” میباشد که برای محصولات جهت بسته بندی یکبار مصرف صادر میشود.

شرایط توصیه شده قبل و بعد از استریلیزاسیون:

۷. چرخش انبار بر حسب تاریخ تولید.

۸. اطمینان از امکان ردیابی محصولات با استفاده از لیبل های قابل نگهداری پکیج ها.

فهرست