شرایط نگهداری رول ها
 مدت زمان نگهداری بسته بندی ها

ماهیت محصولات وستفیلد به نحوی است که حتی درصورت عدم رعایت شرایط توصیه شده جهت نگهداری ، دربیشترمواردبه شرایط خراب شدن کالا نخواهیم رسید.

درصورتیکه محصول خارج ازشرایط معمول نگهداری شودبرروی نشانگرشیمیایی موجودروی محفظه احتمال واکنش شیمیایی وجودداردکه احتمال تغییر رنگ نشانگربا وجودگرما ورطوبت محیط ، درطول زمان افزایش می یابد. تاحدی میتوان این اطمینان رادادکه اگرگرما و رطوبت محیط کم  باشد ، عمرمحفظه های بسته بندی تاحدی بیشتراززمان ذکرشده خواهدبود. نگهداری بلندمدت ، حتی درشرایط استاندارداحتمال تغییررنگ نشانگررادرپی خواهدداشت.

زمان اعتبار 5 ساله محصولات پزشکی” وستفیلد ” درصورتی حاصل میشودکه این محصول تحت دمای 10-30 درجه سانتیگرادورطوبت 50-30 درصدنگهداری شود.

نگهداری خارج ازشرایطی که گفته خواهدشد ، نمی توانداعتبارمصرف  5 ساله راتضمین کند . ازاینروشرکت ” وستفیلد ” به مصرف کنندگان توصیه میکندکه از نگهداری تحت شرایط اعلام شده اطمینان حاصل نمایند . اگرنگهداری تحت این شرایط امکان پذیرنمی باشد ، مصرف کننده بایدبپذیردکه زمان اعتباراستریل ماندن محصول کاهش می یابد و بایستی اقداماتی ازقبیل رعایت شرایط انبارداری و چرخش انبار محصولات را صورت دهد . جهت حصول اطمینان ازشرایط استریل محصول به هنگام استفاده ، محدودیت های نگهداری دیگری ازقبیل نگهداری درمحیط خشک وقراردادن دریک جعبه یا بسته وخارج ازتابش مستقیم نورخورشید نیز، بایستی اعمال گردند.

زمان اعتبارموادبسته بندی استریلیزاسیون یکبارمصرف

پیشنهادات کلی زیردررابطه با محصولی که جهت بسته بندی وسایل پزشکی و استریل نمودن آنهابه کار می روند، ارائه شده است . لازم به ذکراست که عملکرد محفظه های بسته بندی ممکن است تحت تاثیرشرایط نگهداری اولیه، نحوه بسته بندی، نحوه استریلیزاسیون ونحوه نگهداری ورسیدگی پس ازآن قرارگرفته باشد.

باتوجه به اینکه برخی ازاین عوامل تحت کنترل ما نیستند توصیه میکنیم پیشنهادات ماراجهت افزایش کیفیت استریلیزاسیون ونحوه نگهداری وسایل استریل شده بپذیرید.

مدت اعتباراستریل ماندن محصولات به ارزیابی نهایی شمادرمورد نحوه بسته بندی ارتباط دارد.

اطمینان ازاستریل بودن محصول تنهازمانی حاصل میشودکه اولا روش استریلیزاسیون صحیح بوده و به درستی استریل، بسته بندی وتحت شرایط کنترل شده نگهداری شود.

زمان اعتبارمصرف :

استانداردهای محافظتی مندرج در قانون وسایل پزشکیMedical Devices Directive  ، درمحصولات تولیدشده شرکت ” وستفیلد ” برای یک دوره مصرف 5 ساله رعایت شده است.

این 5 سال به این صورت است که بارعایت شرایط استریلیزاسیون ونگهداری صحیح پس ازآن ،  بسته بندی قابلیت آنراداردکه تامدت  5 سال پس ازتولیدمحفظه ، وسایل پزشکی استریل شده داخل خودرا استریل نگهدارد.

همانگونه که گفته شد5 سال ازتاریخ تولیدمحفظه میباشدبه عنوان مثال اگرمحفظه بسته بندی 2سال پس اززمان تولیداستریل شود ، محفظه بسته بندی قابلیت آنراداردکه برای 3 سال محصول داخل خودرا استریل نگهدارد.

زمان اعتبارمصرف بسته بندی ساخته شده براساس مدارک ” استانداردهای ملی بریتانیا ”  میباشدکه برای محصولات بسته بندی یکبارمصرف جهت استریلیزاسیون صادر میشود.

شرایط توصیه شده قبل وبعدازاستریلیزاسیون :

دما 10-30درجه سانتیگرادورطوبت 30-50 درصد

 پیشنهاد:

1- ازنگهداری درمجاورت منابع گرمایی یا تابش نورمستقیم خورشید اجتناب شود.

2- درشرایط خشک نگهداری شود.

3- درمحیط های عاری ازگردوغبار نگهداری شود.

4- درصورت استفاده ازقسمتی ازمحصولات استریل شده داخل محفظه، الباقی محصولا ت را ، حتی اگرمحفظه های جداگانه دارند ، مجدداً بسته بندی واستریل نمایید.

5- ازآسیب به پوشش بیرونی بسته بندی محافظت شود.

6- محفظه های بسته بندی رابراساس تاریخ تولید ، انبارگردانی نمایید.

7- اطمینان حاصل کنیدکه برچسب های روی محفظه با محتویات داخل آن وتاریخ استریلیزاسیون هماهنگ ودقیق باشد.

 برای مصرف کنندگان محصولات مامهم است که این مطلب رادرک کنندکه استانداردهای حفاظتی قانون وسایل پزشکی MDD تنهابه این مفهوم است که مواد ما قابلیت استریل بودن رابرای مدت زمان ذکرشده بارعایت نکات قبل وبعداستریلیزاسیون دارند.

 عوامل بسیاری فراترازکنترل ماهستندکه ممکن است باعث ازبین رفتن استریل بودن بسته، طی آن مدت گردند ، ازاینرو مسئولیت مصرف کنندگان نهایی، حصول اطمینان از روشهای بسته بندی استریلیزاسیون ونگهداری به نحومطلوب میباشد ، تا موادبسته بندی ما امکان ارائه بهترین شرایط نگهداری راداشته باشد.

دستور العمل PMS

رول و کاغذ استریلیزاسیون که از فیلم های پولیمریPET /PP   و کاغذ های کرافت پزشک ساخته شده اند ،این اندیکاتور ها روش استریلیزاسیو را نشان می دهند

شیوه استفاده:
 • رول های PMS STERI PAKبایستی قبل از استفاده به اندازه لازم برش خورده و یک سمت آنها دوخته شود تا شکل پاکت به خود بگیرد
 1. ابزار های نوک تیز را توسط محافظ بایستی بپوشانید ،تا پاکتها را سوراخ نکند
 • همیشه 1.5 سانتی متر فاصله خالی بین ابزار و دیواره های پاکت اختصاص دهید تا گردش ماده استریل کننده تسهیل گردد
 1. ابزار را داخل پاکتها قرار دهید و بیش از 75 درصد پاکت را پر نکنید
 2. همیشه 1.5 سانتیمتر فاصله خالی بین ابزار و دیواره های پاکت اختصاص دهید تا گردش ماده استریل کننده تسهیل گردد
 3. حداکثر هوایی را که داخل پاکت باقی می ماند را قبل از سیل کردن خارج کنید
 • پاکتها را توسط دستگاه دوخت (سیلر ) کالیبره شده توسطز دستورالعمل کمپانی سیل کنید ،ارز استحکام محل دوخته شده اطمینان حاصل کنید
 • هنگام قرارداد ن پاکتها در اتوکلاو آنها را در سبد قرار دهید به طوری که طرف فیلم به سمت هم و طرف کاغذ نیز به سمت هم باشد
 1. از پر کردن بیش از حد سبد بپرهیزید ،تعداد  پاکتها در هر سبد طوری باید باشد که دست به  راحتی از میان آنها عبور کند
 2. سیکل استریلیزاسیون را طبق روند صحیح آن انجام دهید
 3. سبد پاکتها را به آرامی از اتو کلاو خارج کنید مراقب باشید به هنگام این کار پاره نشوند ودر محلی به دور از نور خورشید ،آب ،و سایرمایعات بگذارید
 • پاکتهای مرطوب را استفاده نکنید ،پس از تعویض بسته بندی این ابزار آن را مجدد استریل کنید
شرایط  نگهداری :

در دمای حداکثر 35 درجه سانتی گراد و رطوبت ماکزیمم 70 درصد نگهداری کنید.

رول های استریلیزاسیون ،اگر در شرایط صحیح نگهداری شوند،تاریخ مصرف 5 ساله دارند.

رول ها و پاکت ها در صورت استریل بودن یا نبودن بایستی در معرض رطوبت ،هوای آزاد ،نور خورشید قرار نگیرند و در صورتی که خیس گردند ،نباید استفاده شوند.

فهرست