نکاتی پیرامون استریلیزاسیون ابزارهای توخالی

علاوه بر ابزارهای مورد استفاده در پزشکی مانند کاترها ،سوزنها و اسکوپ ،منسوجات و پارچه به مقدار زیادی در قالب پکهای استریل مصرف می­گردند. تمام وسایل نامبرده شده در یک چیز مشترکند و آن هوای داخل ابزار و وسایل توخالی و متخلخل است که توجه به آن اساس استریلیزاسیون صحیح می­باشد و استریلیزاسیون قطعاً با شکست روبرو خواهد شد.لذا با باید حتماً هوای داخل لوله و ابزار متخلخل مانند پارچه و منسوج بوسیله دستگاه مکنده هوا خارج گردد.هرچند هوای داخل به به مرور زمان می­تواند با در معرض بخار گرم قرار گرفتن بالا برود ولی به هیچ عنوان به 134سانتی گراد نخواهد شد.

فهرست